الحياة برس - أنقذوا حياة الأسرى الفلسطينيين
 إلى كل الحكومات والبرلمانات والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان
 كما يتعرض كل منا، بسبب تفشي الكورونا، للاضطراب وللعزل الطوعي والقسري منذ أسابيع يعاني حوالي 5000 أسيرة وأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر بكثير مما نعرفه . فالأسرى وخاصة مئات الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض الجهاز التنفسي وضغط الدم معرضين مباشرة للإصابة القاتلة بهذا المرض. 
وما زالت سلطات الاحتلال وبالرغم من إصابة بعض السجانين بفايروس كورونا ترفض توفير الأدوات والإجراءات الاحتياطية للمعتقلين سواء من كمامات او معقمات او فحوصات وقائية. اننا كمؤسسات مجتمع مدني متواجدة وناشطة عبر القارة الأوروبية وبالوطن والشتات نطالب بما يلي :
1-ارسال لجان طبية محايدة وخاصة من الصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية الى السجون للتأكد من الاجراءات المتخذة لحماية الاسرى من خطر كورونا. 
2-إجراء فحوصات على الأسرى المشتبه بإصابتهم.
3-الإفراج عن الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن والاطفال والسيدات وخاصة المعرضين منهم للإصابة القاتلة. 
4-توفير آليات التواصل ما بين الاسير وعائلته ومحاميه.
5- تحسين وسائل النقل للمستشفيات وتأمين الخدمات الطبية اللازمة للأسرى.
 ندعوكم للوقوف معا من أجل الدفاع عن أسرى فلسطين خلف قضبان سجون الاحتلال وعدم تركهم وحدهم فريسة لعنف وعنجهية الاحتلال.
 الحرية لأسرى الحرية في سجون الاحتلال بروكسل 27-3-2020
Save the lives of
 the Palestinian prisoners!To all governments, parliaments, political parties, civil societies and human rights institutions! Each of us has been subjected to turmoil and voluntary and forced isolation for weeks. About 5,000 females and males are prisoned by the Israeli occupation and suffer far more than we know. Hundreds of children, women, and elderly with chronic diseases such as diabetes, respiratory diseases and blood pressure are directly exposed to Covid-19. The occupation authorities, despite the fact that some of the prisoners are infected with Covid-19, still refuse to provide detainees with tools and precautions, including masks, sterilizers, or preventive tests. We, as civil society organizations who present and act throughout the European continent, the homeland and the diaspora, demand the following: 1- Sending objective medical committees, especially from the Red Cross and the World Health Organization, to prisons to verify the measures taken to protect prisoners from the dangers of Covid-19. 2- Perform an investigations on the prisoners suspected of being infected. 3- The immediate release of the prisoners, especially the sick prisoners, the elderly, children and women, especially those at risk of infection. 4- Providing communication mechanisms between the prisoner, his family and his lawyer and never leaving the victims for the occupation. 5- Improving transportation for hospitals and providing the necessary medical services to prisoners. We appeal to you to stand together in order to defend the prisoners of Palestine behind the bars of the occupation prisons and not to let them be left alone as a prey of the violence and the brutality of the occupation. Freedom for prisoners in occupation prisons. Brussels 27-3-2020 Sauvons la vie des prisonniers palestiniens ! À tous les gouvernements, les parlements et les organisations de la société civile et de droits de l’Homme dans le Monde, Comme nous sommes tous en période de perturbation et de confinement volontaire ou contraignant, les 5000 prisonniers et prisonnières palestiniens se trouvent dans une situation plus catastrophique que nous. Des centaines d’enfants, personnes âgée, des femmes et malades chroniques de diabète et maladies respiratoires, sont plus disposés à être touchés par une éventuelle propagation de CODIV 19.En effet, l’autorité pénitentiaire israélienne refuse de fournir les matériels de prévention aux prisonniers comme les masques, les produits désinfectants et les tests préventifs. Nous, les associations signataires de cet appel urgents en Europe ou ailleurs demandons : 1. L’envoi des délégations médicales indépendantes surtout de l’organisation de la Croix-Rouge international et l’organisation mondiale de la santé en vue de vérifier les mesures prises contre la propagation de l’épidémie dans les prisons 2. Faire de tests sur les prisonniers soupçonnés d’être touchés 3. La libération immédiate des prisonniers et particulièrement les malades, les personnes âgées, les enfants et les femmes 4. Garantir les contacts entre les prisonniers et leurs familles et avocats 5. L’amélioration pour les prisonniers de moyens de déplacements entre les prisons et les centres médicaux Nous vous appelons d’être ensemble pour défendre les droits des prisonniers palestiniens à la vie et de ne pas les laisser seuls devant l’aveuglement répressif de l’occupant. Liberté pour les prisonniers palestiniens Bruxelles, 27/3/2020 Rette das Leben der palästinensischen Gefangenen! An alle Regierungen, Parlamente, politischen Parteien, Zivilgesellschaften und Menschenrechtsinstitutionen! Jeder von uns ist seit Wochen Turbulenzen und freiwilliger und erzwungener Isolation ausgesetzt. Ungefähr 5.000 Frauen und Männer sind von der israelischen Besatzung inhaftiert und leiden weit mehr als wir wissen. Hunderte von Kindern, Frauen und ältere Menschen mit chronischen Krankheiten wie Diabetes, Atemwegs- und Blutdruckerkrankungen, sind Covid-19 direkt ausgesetzt. Trotz der Tatsache, dass einige der Gefangenen mit Covid-19 infiziert sind, weigert sich die Besatzungsbehörde, den Häftlingen Instrumentelle und Schutzmaßnahmen wie Masken, Sterilisatoren oder vorbeugende Tests zur Verfügung zu stellen. Wir als Organisationen der Zivilgesellschaft, die auf dem gesamten europäischen Kontinent, im Heimatland und in der Diaspora leben, fordern Folgendes: 1- Entsendung objektiver medizinischer Komitees, insbesondere des Roten Kreuzes und der Weltgesundheitsorganisation, an Gefängnisse, um die Maßnahmen zum Schutz der Gefangenen vor den Gefahren von Covid-19 zu überprüfen. 2- Es müssen Untersuchungen der Gefangenen durchgeführt werden, bei denen der Verdacht auf eine Infektion besteht. 3- Die sofortige Freilassung der Gefangenen, insbesondere der erkrankten Gefangenen, der älteren Menschen, der Kinder und Frauen, insbesondere der infektionsgefährdeten Personen. 4- Bereitstellung von Kommunikationsmechanismen zwischen dem Gefangenen, seiner Familie und seinem Anwalt. Die Gefangenen brauchen in dieser Situation jegliche Unterstützung. 5- Vereinfachung der Verlegung in die Krankenhäuser und Bereitstellung der erforderlichen medizinischen Dienstleistungen für Gefangene. Wir appellieren an Sie, zusammenzustehen, um die Gefangenen Palästinas hinter den Gittern der Besatzungsgefängnisse zu verteidigen und sie nicht als Beute der Gewalt und der Brutalität der Besatzung allein zu lassen. Freiheit für Gefangene in den Besatzungsgefängnissen. Brüssel 27-3-2020 Unterschrift: - Brüssel, den 27.3.2020 Europäische Allianz für die Solidarität mit den paläst. Gefangenen ¡Salvemos la vida de los prisioneros palestinos! A todos los gobiernos, parlamentos, partidos políticos, asociaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos:Cada uno de nosotros sufre intranquilidad y aislamiento voluntario u obligatorio por la amenaza del Covid-19. Desde hace mucho tiempo más de 5000 prisioneros palestinos en las cárceles del Estado ocupante israelí sufren mucho más de lo que conocemos.Centenares de niños, mujeres, ancianos y enfermos afectados por patologías crónicas como la diabetes, enfermedades respiratorias o de la presión arterial, son los más vulnerables ante esta pandemia. Las autoridades carcelarias israelíes, a pesar de que varios carceleros están infectados, se niega a garantizar medidas preventivas, como uso de barbijos, medidas de desinfección y pruebas preventivas. Como sociedades civiles en Palestina y la diáspora, exigimos lo siguiente: 1- Enviar comisiones médicas imparciales de instituciones como la Cruz Roja Internacional y la Organización Mundial de la Salud a las cárceles israelíes para verificar y garantizar todas las medidas necesarias para proteger a los prisioneros del peligro de contagio con Covid-19; 2- Hacer exámenes en todos los casos de sospecha de infección con este virus; 3- Liberar a los prisioneros especialmente los enfermos, los ancianos, los niños y mujeres, especialmente aquellos que son vulnerables. 4- Garantizar los mecanismos de comunicación entre el prisionero, su familia y su abogado; 5- Mejorar los medios de traslado a los hospitales y garantizar la atención médica adecuada. Llamamos a defender a los prisioneros palestinos y a no dejarlos solos, víctimas de la violencia en las cárceles de la ocupación. ¡Libertad para los prisioneros de la libertad! Bruselas 27de marzo de 2020 Rädda livet på palestinska fångar Till alla regeringar, parlament, politiska partier, civila samhällen och rättighets institutioner. Var och en av oss har utsatts för oroligheter i nuläget och sedan har vi tvingats att isolera oss i veckor. Runt 5000 män och kvinnor är fängslade av den israeliska ockupationen och de lider mer än vad vi kan ana oss. Hundratals barn, kvinnor och äldre med kroniska sjukdomar, såsom diabetes och högt blodtryck kommer att utsättas för Covid-19. Trots att det finns fångar som har blivit smittade av Covid-19, vägrar israeliska ockupationen att lämna över försiktighetsåtgärder. Såsom maskar, sterilisering eller förebyggande kontroller. Som det civila samhällets organisation som presenterar och agerar i hela den europeiska kontinenten, hemlandet och diasporan, kräver följande: 1. Skicka objektiva medicinska kommitteer, speciellt från Red Cross och The World Health Organization, till fångar för att verifiera åtgärderna för att skydda dem mot faran som är Covid-19. 2. Genomföra utredningar för dem som misstänks bära på sjukdomen. 3. Att frisläppa de sjuka- äldre, barn och kvinnor, speciellt de som också har kroniska sjukdomar som gör att de lätt kan få Covid-19. 4. Tillhandahålla kommunikationen mellan fången, hans/hennes familj och hans/hennes advokat, och aldrig lämna kvar offren till ockupationen. 5. Förbättra transporter för sjukhus och tillhandahålla nödvändiga medicinska tjänster till fångar. Vi vädjar till dig och står tillsammans för att försvara palestinska fångar bakom galler av ockupationen och inte lämna de försvarslösa mot våldet. Frihet för fångar i ockupation fängelser. Brussels 27.3.2020 Европейский альянс по поддержке заключенных Палестины Спасите жизни палестинских заключенных! Для всех правительств, парламентов, политических партий, гражданского общества и правозащитных учреждений! Поскольку каждый из нас подвергается суматохе, а также добровольной и принудительной изоляции в течение нескольких недель, примерно 5000 заключенных в израильской оккупационной тюрьме страдают гораздо больше, чем мы знаем. Дети, женщины, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, такими как диабет, респираторные заболевания и кровяное давление, напрямую подвержены этому заболеванию и т. Д.) Оккупационные власти по-прежнему, несмотря на заражение некоторых заключенных вирусом Короны, отказываются предоставлять аппараты, инструменты, антисептические средства и меры предосторожности для заключенных, от масок и проверок до средств защиты людей, которые присутствуют и действуют на европейском континенте, а также на родине и в диаспоре: 1-Поддержка, особенно со стороны Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения в тюрьмах, чтобы обеспечить принятие мер по защите людей от опасности Корона вируса 2 - Провести осмотр заключенных, подозреваемых в заражении Корона вирусом 3 - Освобождение больных заключенных, стариков, детей и женщин, особенно тех, кто подвергается риску 4 - Обеспечить механизмы связи между заключенным , его семьёй и его адвокатом 5. Улучшение средств транспорта для больниц и предоставление необходимых медицинских услуг для заключенных. Призываем вас встать вместе, чтобы защитить заключенных Палестины за решеткой оккупационных тюрем и не оставаться безучастными, чтобы как и во всём мире не позволить заключённым погибнуть, а самой болезни разшириться. Свобода заключенным в оккупационных тюрьмах Брюссель 27 - 3 – 2020

Europäische Allianz für die Solidarität mit den Palästinensischen Gefangenen
C/O: Dr. Khaled Hamad, Liegnitzstr. 28, 53721 Siegburg, Germany,
Tel: 00491715411168, Fax: 0049-2241-2653744, asrafalastin@web.de
https://www.facebook.com/pages/The-European-Alliance-in-Defence-of-Palestinian-Detainees/590907887618242
Accountnumber.: Sparkasse Köln, IBAN: DE08 3705 0299 0001 0389 45, BIC: COKSDE33